čtvrtek 31. října 2013

Vybudovat

Když někdo říká, že chce vztah nebo partnera, vzniká tím dojem něčeho hotového, co je zapotřebí pouze najít. Zastírá se tím fakt, že vztah je vždycky a v každém případě nutné vybudovat, protože ve skutečnosti je vztah jen příběhem vzájemných reakcí na toho druhého. 
Michale Mary: Kde jsi?

úterý 29. října 2013

Opozice davu

Kdo má natolik silné přesvědčení, že se postaví vůči davu do opozice, je spíše výjimkou než pravidlem, výjimkou, jíž se mnohdy obdivují pozdější staletí, ale jíž se většinou vysmívají současníci.
Erich Fromm: Lidské srdce

pondělí 28. října 2013

Hřích

Starý zákon nestojí ještě na stanovisku, že člověk je od základu zkažený. Neposlušnost Adama a Evy vůči Bohu se tu nenazývá hříchem; nikde tu není ani zmínka o tom, že by tato neposlušnost člověka zkazila. Naopak, neposlušnost je tu podmínkou lidského sebeuvědomění, lidské schopnosti volby, a tak je ve svém posledním důsledku tento první akt neposlušnosti člověka jeho prvním krokem ke svobodě. Zdá se, že neposlušnost Adama a Evy byla dokonce součástí božího plánu, neboť, jak má za to myšlenka vskutku prorocká, je člověk právě proto, že byl vyhnán z ráje, schopen vytvářet své vlastní dějiny, rozvíjet své lidské schopnosti a dosáhnout nové harmonie mezi sebou a přírodou, a to jako plně vyvinutý jedinec, na rozdíl od harmonie dřívější, kdy ještě takovýmto plně vyvinutým jedincem nebyl.
(...)
V průběhu vývoje křesťanské církve byla Adamova neposlušnost pojata jako hřích. A to ve skutečnosti jako hřích tak těžký, že zkazil jeho přirozenost a s ní i přirozenost všech jeho potomků. Člověk se nemůže nikdy z této své zkaženosti vymanit vlastním úsilím. Lidskou zkaženost mohl odstranit jenom božský akt milosti, vystoupení Krista, který pro člověka zemřel; zároveň tak byla poskytnuta možnost spásy těm, kdo Krista přijali.
Erich Fromm: Lidské srdce

pátek 25. října 2013

Moc

Hlavním nebezpečím pro lidstvo je obyčejný člověk s neobyčejnou mocí - a žádný ďábel nebo sadista.
Erich Fromm: Lidské srdce

čtvrtek 24. října 2013

Skupina

Jedna cesta je podrobit se a ztotožnit se s osobou nebo skupinou, jež má moc. Při této symbolické účasti na životě jiné osoby má člověk iluzi, že jedná, zatímco se ve skutečnosti pouze podrobuje a stává se jaksi částí těch, kdo jednají.
Erich Fromm: Lidské srdce

středa 23. října 2013

Ponížit a zotročit

Ponížit ho a zotročit, to vše jsou jenom prostředky k tomuto cíli, a nejradi-kálnějším prostředkem je nechat ho trpět, poněvadž neexistuje jiná větší moc nad jiným člověkem než přinutit ho, aby se podrobil trápení, aniž je schopen se bránit.
Erich Fromm: Lidské srdce

úterý 22. října 2013

Tvořivost a destruktivnost

Jediný způsob jak léčit destruktivnost jakožto kompenzaci je rozvinout v člověku jeho potenciální tvořivost, rozvinout jeho schopnost produktivně využívat svých lidských sil.

Erich Fromm: Lidské srdce

pondělí 21. října 2013

Umět argumentovat

Zvítězíte, protože máte více než dost brutální síly. Ale nikoho nepřesvědčíte. Neboť abyste mohli přesvědčit, museli byste umět argumentovat. Abyste však mohli argumentovat, potřebovali byste mít to, co vám schází: rozum a v boji právo na své straně.
Erich Fromm: Lidské srdce

čtvrtek 17. října 2013

Překonat

Význam fenoménu narcismu z eticko-spirituálního hlediska se ujasní, uvážíme-li, že podstatu učení všech velikých humanistických náboženství můžeme shrnout do jedné věty: Cílem člověka je překonat vlastní narcismus.
Erich Fromm: Lidské srdce

středa 16. října 2013

Jako zvíře

To, čemu říkáme zdravá osobnost, závisí na obecném rámci vztahů v dané kultuře. Podle teutonických Berserků by mohl být "zdravým" člověkem jenom ten, kdo by byl schopen počínat si jako dravé zvíře. Týž člověk by byl dnes psychotikem. Všechny archaické formy mentální zkušenosti - nekrofilie, krajní narcismus a incestuální symbióza - které v té či oné formě tvořily "normál", nebo dokonce "ideál" regresivně archaických kultur, poněvadž lidé zde byli spjati společnými archaickými sklony, jsou dnes označovány jako vážné formy mentální patologičnosti. Ve své méně intenzivní formě, oponují-li jim proti-kladné síly, jsou tyto archaické síly potlačeny a výsledkem této represe je "neuróza".
Erich Fromm: Lidské srdce

úterý 15. října 2013

Grown-ups

“Dunno. Why do you think she’s scared of anything? She’s a grown-up, isn’t she? Grown-ups and monsters aren’t scared of things.” “Oh, monsters are scared,” said Lettie. “That’s why they’re monsters. And as for grown-ups . . .” She stopped talking, rubbed her freckled nose with a finger. Then, “I’m going to tell you something important. Grown-ups don’t look like grown-ups on the inside either. Outside, they’re big and thoughtless and they always know what they’re doing. Inside, they look just like they always have. Like they did when they were your age. The truth is, there aren’t any grown-ups. Not one, in the whole wide world.” 

Podvolit se

Už dlouho jsem věděla, že žádnou jinou nevystavil tomu, čemu jsem se od něj musela podvolit já, a že mučení, jimž mne podroboval, mi propůjčovala v jeho očích hodnotu, které žádná jiná žena dosáhnout nemohla.
Edith Templetonová: Gordon

Čtyři profese

Moje matka říkávala, že existují čtyři profese, ve kterých muži nejsou muži, tedy chci říct, že člověk je nevnímá jako muže: holič, krejčí, sluha a doktor. Protože tihle všichni vídají ženy více či méně svlečené a nepočítá se to.
Edith Templetonová: Gordon

středa 2. října 2013

Mít strach

Mít strach neznamená, že nejsi silná. Znamená to jen to, že jsi člověk.
Eva Berlinová: Hrana Touhy

úterý 1. října 2013

Pamětníci

Na filmu pro pamětníky je ve tři ráno něco příjemného a zároveň samotářského.
Eva Berlinová: Hrana Touhy